Skip to main content
Daily Trend Bullish
080980.KS Dongbuka5 311 0%
081930.KS ASIAPACIFICNO8 9 6%
122290.KS TY Value SPAC 4 99%
122750.KS WOORISPAC1 1 91%
083390.KS Dongbuka14 30 65%
083610.KS AsiaPacificNo14 23 90%
083350.KS Dongbuka10 6 84%
083580.KS AsiaPacificNo11 1 99%
083600.KS AsiaPacificNo13 1 100%
083570.KS AsiaPacificNo10 32 100%
002710.KS TCC STEEL 4 49%
081940.KS AsiaPacificNo9 9 26%
121910.KS DWS SPAC 2 95%
020120.KS Incube 7 78%
005930.KS Samsung Electronics 2 96%
026940.KS Bookook Steel 9 24%
080180.KS Asia Pacific1 5 100%
035420.KS NHN 5 72%
000080.KS HITEJINRO 1 99%
011210.KS HYUNDAI WIA 12 100%
010690.KS Hwashin 2 97%
012330.KS Mobis 7 71%
000660.KS HynixSemi 2 95%
081200.KS Asia Pacific3 1 82%
139200.KS Hi Gold Ocean 2 16 33%
134000.KS Turtleship No 7 2 16%
012510.KS DuzonBizon 36 61%
006060.KS HSInd 4 99%
008490.KS SuheungCap 11 100%
004380.KS SAMICKTHK 9 100%
063160.KS CKDBio 1 99%
029460.KS KCTech 1 94%
008020.KS KyungnamEngy 2 94%
044450.KS KSS LINE 3 97%
021240.KS WJCOWAY 5 30%
011070.KS LG Innotek 2 97%
003450.KS HyundaiSecu 9 63%
007700.KS F&F 6 70%
011160.KS Doosanenc 5 96%
081190.KS AsiaPacific2 3 99%
100840.KS S&T 6 62%
003600.KS SK 14 38%
008720.KS Samyang Entech 8 54%
060980.KS MANDO 2 83%
080960.KS Dongbuka3 24 100%
003230.KS SamyangFood 3 97%
114130.KS Turtleship5 11 100%
004710.KS HansolTechnics 7 93%
008000.KS WOONGJINCHEMICAL 25 53%
083590.KS AsiaPacificNo12 1 99%
083360.KS Dongbuka11 52 55%
012690.KS Monalisa 8 100%
084870.KS THE BASIC HOUSE 7 78%
004250.KS NPC 2 13%
006350.KS JeonbukBk 3 86%
003850.KS BoryungPharm 14 64%
084680.KS E-WORLD 7 79%
096760.KS JW HOLDINGS 1 36%
010460.KS KorDevFin 24 0%
002840.KS MiwonComcl 8 67%
005620.KS DAESUNGGROUP 2 89%
051600.KS KEPCO KPS 8 99%
009380.KS ASIA PAPERTEC 2 84%
009150.KS SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 2 99%
090540.KS KOCREF VIII 8 93%
004540.KS KleanNara 9 100%
024720.KS KOREAKOLMAR 5 86%
001880.KS SamhoInt 4 80%
007210.KS Byuksan 4 46%
015230.KS DaechangForging 1 98%
024090.KS DCM 6 46%
002250.KS KeunwhaPharm 4 69%
005190.KS DongsungChem 2 71%
014530.KS KukdongOil&Chem 4 96%
001460.KS BYC 4 45%
090980.KS KoreaPacific02 11 0%
091000.KS KoreaPacific04 11 0%
090970.KS KoreaPacific01 11 48%
002000.KS HankukGlas 8 45%
016420.KS NHIS 24 45%
027970.KS seha 4 71%
000400.KS LotteInsurance 3 47%
023960.KS SC ENGINEERING 15 0%
000230.KS IldongPharm 2 79%
077970.KS STXEngine 15 0%
000990.KS Dongbu HiTek 3 100%
009450.KS KYUNGDONGNAVIEN 1 77%
006280.KS GC Corp 1 75%
014680.KS Hanchem 8 100%
007810.KS KorCirc 3 96%
007460.KS KIC 7 94%
083620.KS AsiaPacificNo15 4 66%
008900.KS TEC&CO 14 98%
009440.KS KC Green Holdings 1 94%
001570.KS Kumyang 5 72%
118000.KS WOORIDUL SCIENCES 9 100%
005720.KS NEXEN 1 59%
002450.KS SamickMusInstr 3 98%
004700.KS ChokwangLeat 1 76%
008600.KS WillBes 2 100%
002720.KS KukjePharm 6 100%
004310.KS Hyundai pharm 3 98%
090350.KS NOROOPAINT 2 54%
003060.KS Schnell Biopharmaceuticals 10 100%
081210.KS Asia Pacific 4 9 54%
001360.KS Samsung Pharmaceutical Ind 4 78%
090430.KS AMOREPACIFIC 5 63%
002790.KS AmoreG 5 64%
003580.KS Dongwon 5 88%
009540.KS HHI 6 56%
094280.KS HYOSUNG ITX 2 91%
028050.KS Samsung Engineering 7 38%
102460.KS REYON 5 27%
009420.KS HANALL BIOPHARMA 7 0%
068290.KS SAMSUNG PUBLISHING 14 79%
001740.KS SKNetworks 19 44%
119650.KS KC COTTRELL 7 56%
000500.KS GAONCABLE 1 42%
003520.KS YungjinPharm 1 63%
095720.KS WOONGJIN THINKBIG 4 81%
019300.KS DongilPaprMfg 5 52%
034730.KS SK C&C 17 25%
000640.KS DongaPharm 17 55%
000070.KS SAMYANGHOLDINGS 1 56%
033180.KS Feelux 15 59%
026870.KS DaehanCtyGas 18 80%
058430.KS POSCO C&C 14 46%
004560.KS HYUNDAI BNG STEEL 1 50%
002410.KS PumyangConst 6 91%
035150.KS Baiksan 9 100%
015020.KS e-STARCO 1 98%
006120.KS SKChem 5 23%
044380.KS JOOYONTECH 7 90%
032350.KS LOTTE TOUR 3 71%
004130.KS DAEDUCKGDS 21 76%
021050.KS Seowon 3 100%
105560.KS KBFinancialGroup 2 86%
011300.KS Seongan 7 91%
013520.KS HS R&A 1 96%
009680.KS MT 4 98%
019170.KS ShinpoongPharm 5 100%
004100.KS TaeyangMtl 5 84%
021960.KS WOORIFINANCIAL 14 100%
001390.KS KGC 8 98%
017180.KS Myungmoon Pharm 10 100%
000140.KS HITEHOLDINGS 9 98%
001750.KS HanyangSecu 4 100%
009310.KS Charm Engineering 2 100%
082740.KS Doosan Engine 6 76%
011500.KS HANNONG 10 100%
033660.KS AJU CAPITAL 8 87%
001060.KS JWPHARMA 3 38%
003220.KS Daewonpharm 1 57%
071320.KS KDHC 24 50%
005250.KS GCH Corp 2 35%
069960.KS HYUNDAIDEPTST 5 87%
006740.KS YoungpoongPaprMfg 4 99%
007980.KS PAN-PACIFIC 1 66%
007200.KS JINHEUNGMSB 50 0%
025890.KS HankookSteel 3 79%
001210.KS KumhoElec 2 86%
001040.KS CJ 3 47%
120110.KS KOLON IND 5 21%
000760.KS RifaInd 5 62%
001800.KS ORION 5 82%
083380.KS Dongbuka13 4 4%
078930.KS GS 1 52%
000810.KS Samsung Fire & Marine Insurance 2 67%
123700.KS SJM 5 76%
090990.KS KoreaPacific03 11 0%
018670.KS SKGas 11 46%
029530.KS SINDOH 1 62%
000120.KS KorExp 3 22%
030200.KS KT 19 50%
083420.KS KPX GREEN CHEMICAL 1 42%
071970.KS STX Metal 3 99%
015760.KS KEPCO 5 60%
130660.KS KEPID 4 54%
001270.KS BookookSecu 5 47%
001130.KS DaehanFlrMill 6 50%
082250.KS AsiaPacificNo6 302 0%
082260.KS AsiaPacificNo7 308 0%
082240.KS AsiaPacificNo5 310 0%
003690.KS Korean Re 3 90%
012320.KS KyungDongCtyGas 1 79%
001630.KS CHongkundang 1 89%
010120.KS LSINDUSTRIALSYSTEMS 4 97%
004010.KS LOTTEMIDOPA 1 90%
011790.KS SKC 3 100%
103140.KS POONGSAN 2 88%
029780.KS SAMSUNG CARD 2 91%
006800.KS DaewooSecu 4 92%
024900.KS DuckYangInd 5 41%
012280.KS YeonghwaMtl 5 79%
080030.KS Dongbuka2 13 23%
034120.KS SBS 4 76%
025820.KS LeekuInd 1 97%
101060.KS SBS Media Holdings 2 34%
002700.KS ShinilInd 12 97%
042700.KS HANMISemi 12 100%
020760.KS ILJINDISPLAY 10 100%
005420.KS COSMOCHEM 3 100%
013700.KS SamwhanCamus 2 98%
004990.KS LotteConf 9 88%
002310.KS AsiaPaprMfg 4 100%
009180.KS HansolCSN 3 99%
036570.KS NCsoft 16 100%
003160.KS DI 1 93%
093240.KS ELITE BASIC 2 40%
123690.KS HANKOOKCOSMETICS 5 99%
001440.KS TaihanElecWire 6 55%
134790.KS Teems 9 96%
088980.KS MKIF 26 100%
026890.KS DPC 5 47%
003780.KS Chinyang Industry 5 64%
006370.KS DaeguDptStr 1 98%
002880.KS DAYOU A-TECH 2 34%
005750.KS DAELIM B&Co 3 21%
000220.KS YuyuPharma 6 100%
115390.KS L&L 4 100%
007570.KS IlyangPharm 3 70%
097950.KS CJ CheilJedang 1 67%
003550.KS LG Corp 1 97%
086790.KS HANAFINANCIALGR 1 43%
016360.KS Samsung Securities 1 88%
005490.KS POSCO 1 92%
085310.KS NK 5 64%
006490.KS LOENK 5 86%
017810.KS PMO Holdings 10 76%
033240.KS JahwaElec 10 88%
001300.KS CheilInd 13 71%
006840.KS AKPetrochem 13 76%
002900.KS TongyangMoolsan 13 83%
017550.KS SoosanHvyInd 14 79%
058850.KS KTcs 16 73%
134380.KS MCC 2 12%
075180.KS SAC 2 30%
007120.KS UNIMO C&C 4 44%
013570.KS DongyangMecha 4 74%
089470.KS HEP 4 79%
034220.KS LG Display 5 47%
015590.KS DaekyungMach&Eng 6 82%
003490.KS KAL 8 51%
001780.KS DONGYANG GC 14 76%
058730.KS Dong A S-tech 15 76%
003070.KS KolonEng&Const 2 13%
032830.KS SAMSUNG LIFE 1 34%
047040.KS DWEC 8 68%
004370.KS Nongshim 1 25%
120030.KS CHOSUN WELDING 1 73%
002020.KS KOLON CORP 5 49%
012800.KS DAECHANG 5 94%
100250.KS Chinyang Holdings 5 39%
005560.KS JS Cable 1 98%
009240.KS Hanssem 4 67%
092440.KS KISHIN 4 25%
000020.KS DongwhaPharm 5 31%
001200.KS EUGENEIS 1 83%
002200.KS KorExptPkgInd 3 63%
005070.KS CosmoAM&T 12 100%
002420.KS Century 2 91%
000520.KS SamilPharm 3 95%
010140.KS Samsung Heavy Industries 3 84%
004770.KS SunnyElec 5 84%
001820.KS SamwhaCapacitor 6 98%
020150.KS ILJIN MATERIALS 21 100%
051910.KS LGCHEM 11 78%
034020.KS DHICO 7 57%
004720.KS WOORIDUL PHARM 7 99%
077500.KS Uniquest 3 100%
033530.KS SEJONG 1 83%
018500.KS DONGWON METAL 1 98%
009410.KS TAEYOUNG E&C 2 98%
006400.KS SAMSUNG SDI COLTD 11 100%
000670.KS Youngpoong 2 42%
017900.KS AUK 2 94%
000680.KS LSNetworks 4 29%
007860.KS Hanilewha 4 67%
051900.KS LGH&H 5 73%
001420.KS TaewonMulsan 6 97%
002810.KS SamyungTrdg 8 74%
010820.KS FIRSTEC 8 90%
002550.KS LIG Insurance 1 77%
037270.KS PhoenixComm 5 99%
002320.KS HanjinTrnspt 10 70%
002760.KS Bolak 10 98%
012600.KS CHUNGHO 1 100%
002780.KS ChinhungInt 3 63%
031820.KS Comtec 4 93%
011000.KS VGXI 12 100%
001340.KS PaikkwangInd 9 100%
009290.KS KwangdongPharm 7 71%
041650.KS SANGSIN 3 55%
034310.KS NICE 2 3%
003470.KS TONGYANG SECURITIES 1 93%
025530.KS SJMH 8 54%
000270.KS KiaMtr 8 74%
103590.KS ILJIN ELECTRIC 7 96%
010100.KS KorFlange 3 62%
005450.KS ShinhanEng&Const 41 50%
008770.KS HtlShilla 5 29%
004170.KS Shinsegae 5 74%
000100.KS Yuhan 5 79%
039490.KS KIWOOM 2 58%
042660.KS DSME 6 57%
001070.KS TaihanTextl 15 52%
003570.KS S&TDynamics 3 100%
030720.KS DongwonFish 1 61%
066570.KS LGELECTRONICS 1 52%
138930.KS BS Financial Group 1 79%
002360.KS SH ENERCHEM 2 97%
001430.KS SBC 4 50%
009810.KS KP 6 38%
016800.KS Fursys 1 50%
004690.KS Samchully 2 32%
002620.KS JeilPharm 4 9%
010420.KS HANSOLPNS 11 53%
004840.KS DongilRubBelt 4 99%
008420.KS MoonbaeStl 5 70%
008350.KS NamsunAlum 25 94%
003280.KS HeungaShipping 7 69%
011200.KS HyundaiMercMar 11 57%
084670.KS DONGYANGEXPBUS 4 72%
080970.KS Dongbuka4 2 60%
036530.KS S&T Holdings 2 97%
108890.KS Turtleship04 9 28%
114090.KS GKL 4 69%
003350.KS HKCManufacture 5 98%
009460.KS HanchangPaper 2 93%
003120.KS IlsungPharm 1 62%
009280.KS DAHAAM e-TEC 2 36%
016880.KS WOONGJIN HOLDINGS 1 72%
015860.KS ILJINHOLDINGS 1 85%
001470.KS SambuConst 4 16%
079160.KS CJ CGV 4 23%
013000.KS Sewooglobal 5 77%
010640.KS ChinYangPoly 8 34%
001560.KS CHEILGRINDING 15 85%
014350.KS ShinilEng 3 0%
097230.KS HANJIN HVY IND 4 59%
005390.KS ShinsungTongsang 4 76%
023530.KS LOTTE SHOPPING 5 29%
005430.KS KorApoSvc 15 27%
002380.KS KCC 22 0%
006260.KS LS 4 4%
003610.KS Pangrim 16 0%
027390.KS HanwhaTimeworld 23 78%
016710.KS DAESUNG HOLDINGS 1 1%
107590.KS MSC 1 45%
100220.KS VISANG 3 52%
002350.KS NEXENTIRE 5 42%
005950.KS IsuChem 5 65%
047050.KS DWIC 7 41%
003650.KS MichangOil 8 91%
001500.KS HMCIB 19 56%
010950.KS S-Oil 20 23%
005300.KS LotteChilsung 23 0%
102260.KS Dongsung Holdings 4 41%
009190.KS DaiyangMtl 18 0%
002960.KS HankookShellOil 19 29%
053000.KS WooriFinance 20 33%
007590.KS DongbangAgro 26 39%
101990.KS PAVCO 31 0%
000320.KS NorooHoldings 1 0%
093400.KS Korea Pacific 05 10 0%
000480.KS ChosunRefrctr 15 47%
053690.KS HanmiGlobal 28 55%
117930.KS HJS 33 0%
093410.KS Korea Pacific 06 45 0%
025850.KS KPXFINECHEMICAL 13 2%
099210.KS Korea Pacific 07 10 0%
006570.KS DaelimTrdg 3 6%
074610.KS EN3 5 39%
088790.KS JINDO 1 4%
006090.KS OYANG 4 50%
114140.KS Turtleship6 6 81%
012450.KS Samsung Techwin 1 50%
003720.KS SamyoungChem 10 100%
093370.KS FOOSUNG 3 98%
012610.KS KyunginSynth 8 80%
126560.KS Hyundai HCN 4 20%
017800.KS HyundaiElev 3 85%
072130.KS UANGEL 7 16%
002170.KS SamyangTongsang 8 35%
069460.KS DAEHOAL 2 7%
002140.KS KorInd 5 59%
014990.KS In the F 3 80%
000490.KS Daedong 1 71%
027740.KS MANIKER 5 41%
033780.KS KT&G 12 24%
006890.KS TAEKYUNGCHEMICAL 4 76%
004740.KS BorneoIntFurn 8 0%
011800.KS BaemyungMtl 26 0%
005900.KS DONGYAVG ENG CONST 54 0%
072710.KS NongshimHoldings 6 56%
001020.KS PaperCorea 4 76%
010580.KS JICO 5 0%
001310.KS PoonglimInd 12 0%
003460.KS YuhwaSecu 12 29%
084690.KS Daesang Holdings 6 8%
025610.KS KOREAMSB 10 0%
000830.KS Samsung C&T Corporation 14 23%
009160.KS SIMPAC 3 49%
005980.KS SungjeeConst 2 0%
003940.KS SamyangGenex 26 100%
019180.KS THN 11 98%
007540.KS SEMPIO FOODS 13 66%
011150.KS CJSEAFOOD 1 58%
083370.KS Dongbuka12 2 80%
081000.KS ILJIN DIAMOND 6 47%
047400.KS SSYMaterials 5 55%
104110.KS SHINSUNG ENG 17 69%
015540.KS Wealth Bridge 2 40%
033250.KS CHASYS 5 62%
000800.KS KeangnamEnt 6 0%
023810.KS INFAC 5 46%
028670.KS STX Pan Ocean 5 56%
121550.KS KOCREF15CRREIT 60 0%
003480.KS HHICHoldings 2 61%
064960.KS S&T DAEWOO 3 7%
007800.KS SMSB 5 3%
002530.KS ByucksanEng&Const 43 0%
010520.KS HHYSCO 12 34%
015110.KS JoongangConst 2 50%
025560.KS Mirae 2 63%
006440.KS Hanil E&C 61 0%
000470.KS GREEN INSURANCE 2 10%
016570.KS PacPharm 8 19%
105840.KS WOOJIN 3 84%
122900.KS iMarketKorea 4 2%
005360.KS Monami 5 47%
071050.KS KIH 1 93%
018880.KS HallaClimCntrl 11 80%
071090.KS HISTEEL 1 87%
011420.KS IB Sports 5 74%
086280.KS HYUNDAIGLOVIS 10 95%
005380.KS HyundaiMtr 8 100%
005110.KS Hanchang 3 97%
007110.KS IlshinStone 4 99%
005850.KS SLCORP 2 32%
010660.KS HWACHEON 1 98%
008110.KS DAIDONG 1 86%
001790.KS TS 1 98%
136490.KS SUNJIN 3 45%
004090.KS KorPetro 10 86%
004800.KS Hyosung 19 39%
001140.KS KukboTrnspt 2 49%
014580.KS BaekkwangMinPdt 1 69%
000150.KS DOOSAN 1 13%
008560.KS MERITZ SECU 2 7%
001120.KS LGInt 4 3%
011230.KS SamwhaElec 4 99%
069730.KS DSRWIRE 1 76%
001530.KS Dongil 3 75%
084010.KS Daehan Steel 15 43%
017960.KS HankukCarbon 3 99%
004270.KS Namsung 3 76%
004060.KS SGCORPORATION 4 80%
000430.KS DaewonKangup 1 46%
014130.KS HanExpress 1 97%
004830.KS Duksung 3 90%
104120.KS SHINSUNG FA 1 71%
001770.KS ShinhwaSilup 5 66%
025540.KS KorElecTerm 2 23%
006040.KS DongwonInd 7 61%
024070.KS WISCOM 5 89%
016090.KS Daehyun 1 82%
030610.KS KYOBOSECURITIES 4 35%
025000.KS KPXCHEMICAL 1 88%
004000.KS Samsung Fine Chemicals 3 43%
030000.KS CheilWorldwide 4 37%
067830.KS SAVEZONE 5 60%
012750.KS S1 2 46%
002240.KS KISWire 13 15%
057050.KS HYUNDAIHOMESHOP 2 0%
004450.KS SamhwaCrown&Closure 5 6%
013580.KS KyeryongConst 2 58%
004140.KS DongbangTrnspt&Log 5 38%
014820.KS DWS 1 25%
002990.KS KumhoIndustrial 1 29%
002300.KS HankukPaprMfg 7 26%
000360.KS SamwhanCorp 1 10%
028100.KS Dong Ah E&C 4 71%
138040.KS Meritz Financial 5 1%
108670.KS LG HAUSYS 13 36%
051310.KS SUNG JIN GEOTEC 61 0%
037620.KS MIRAEASSETSEC 23 39%
001620.KS DongkookInd 7 45%
003030.KS SeAhStl 5 17%
001510.KS SKSecu 3 68%
102280.KS SBW 3 98%
068870.KS LGLS 9 60%
092220.KS KEC 4 58%
016590.KS ShindaeyangPapr 4 100%
005820.KS Wonlim 2 63%
008700.KS AnamElec 4 66%
003560.KS IHQ 4 77%
006110.KS SamaAlum 1 97%
037710.KS Gwangju Shinsegae 2 33%
051630.KS ChinYangChem 5 95%
001290.KS GOLDENBRIDGEINV&SEC 9 81%
023150.KS MHETHANOL 12 72%
008260.KS NI STEEL 3 48%
011330.KS UNI CHEM 3 79%
008040.KS DONGAONE 1 40%
078000.KS TELCOWARE 2 48%
015260.KS A&P 4 91%
011090.KS Enex 1 69%
003530.KS HanwhaSecu 2 32%
002070.KS NAMYEUNG 4 73%
005880.KS KorLine 3 66%
010130.KS KorZinc 10 38%
014440.KS YoungboChem 14 28%
005810.KS POONGSAN HOLDINGS 5 12%
005090.KS SamkwangGlass 1 0%
007690.KS KukdoChem 1 42%
009830.KS HanwhaChem 2 94%
003540.KS DaishinSecu 3 24%
005940.KS WIS 3 45%
004360.KS SEBANG 4 0%
014830.KS UNID 5 0%
055550.KS ShinhanGroup 19 24%
004890.KS DIC 34 54%
000240.KS HankookTire 3 14%
016610.KS DongbuSecu 1 25%
005960.KS Dongbu Corporation 1 59%
020000.KS Handsome 4 47%
008730.KS YoulchonChem 13 49%
079660.KS SJ HP 27 20%
035000.KS G±R 13 33%
010780.KS IS DONGSEO 3 16%
006660.KS Samsung Climate Control Co Ltd 5 4%
004490.KS Global&YuasaBtry 6 3%
093050.KS LG FASHION 3 0%
105630.KS Hansae 4 2%
000860.KS KunsulChem 4 5%
035250.KS Kangwonland 7 0%
008500.KS IljeongInd 11 10%
058650.KS SAH 15 0%
005030.KS PusanCstIron 7 76%
004970.KS Silla 6 73%
000390.KS SamhwaPaint 1 61%
003680.KS HansungEnt 13 48%
024890.KS DaewonChem 4 98%
000970.KS KorCastIronPipe 1 64%
013360.KS IlsungConst 3 99%
000850.KS HMT 3 50%
000300.KS SALUM 5 36%
011930.KS SHINSUNG SE 4 49%
009320.KS DAEWOOELECCOMPONENTS 1 100%
001380.KS SG CHOONGNAM SPINNING 3 73%
005740.KS CrownConf 3 100%
002100.KS Kyungnong 4 70%
014160.KS DaeyoungPkg 8 59%
003620.KS SsangyongMtr 1 83%
009270.KS Shinwon 2 79%
052690.KS KEPCO E&C 3 99%
011690.KS YUYANG D&U 1 34%
012200.KS KeyangElecMach 3 77%
001720.KS ShinyoungSecu 1 45%
009070.KS KCTC 1 56%
014910.KS SungmoonElec 4 51%
005010.KS HUSTEEL 4 19%
006200.KS KECHOLDINGS 6 36%
CBK.DE Commerzbank AG 10 12%
002920.KS YoosungEnt 18 9%
001940.KS KISCO Holdings 3 72%
010770.KS PHHC 6 72%
000700.KS HanjinShippingHoldings 2 46%
010960.KS SDC 1 47%
000210.KS DaelimInd 2 6%
004020.KS HYUNDAI STEEL 2 20%
007310.KS Ottogi 3 9%
003410.KS SsangyongCement 3 32%
017940.KS E1 4 0%
010050.KS KIB 5 0%
128820.KS DAESUNGIND 8 98%
004960.KS HanshinConst 3 27%
093230.KS SHELL-LINE 13 40%
015350.KS PusanCtyGas 18 0%
002870.KS ShinpoongPaprMfg 1 25%
003200.KS IlshinSpng 3 10%
004920.KS SAMYUNG HOLDINGS 11 77%
104700.KS KISCO 4 2%
034590.KS INCHEON CITY GAS 19 18%
002460.KS HwasungInd 1 28%
004200.KS KorDev 1 51%
101140.KS ARTIS 4 62%
001250.KS GS Global 5 0%
081660.KS FILA KOREA 18 0%
007160.KS SajoInd 3 17%
000060.KS Meritz Insurance 4 0%
008060.KS DaeduckElec 3 34%
001080.KS ManhoRope&Wire 3 15%
004150.KS HansolPapr 2 20%
005320.KS Kukdong 4 52%
004430.KS SongwonInd 1 3%
011280.KS TailimPkgInd 5 39%
021820.KS SewonPrecsnInd 117 0%
005800.KS ShinyoungWacoal 3 10%
001520.KS TONGYANG 5 9%
010620.KS HyundaiMipoDock 3 59%
032560.KS HwangKum S&T 2 92%
049800.KS WOOJIN SELEX 4 49%
002150.KS DOHWA ENGINEERING 4 56%
019490.KS Hitron 10 88%
090080.KS PHC 2 100%
011700.KS HanshinMach 3 34%
003010.KS HaeinCorp 3 99%
023350.KS KECC 1 93%
001260.KS NamkwangEng&Const 4 85%
000910.KS Union 4 49%
007610.KS SeondoElec 4 61%
004980.KS SungshinCement 4 66%
010040.KS Krc 4 71%
011810.KS STX 4 80%
001550.KS Chobi 4 49%
005680.KS SamyoungElec 4 52%
069620.KS DAEWOONG PHARM 5 0%
012400.KS Hermesholdings 6 0%
016560.KS SEOULSB 13 0%
015890.KS TaekyungInd 1 56%
020560.KS Asiana Airlines 19 77%
006360.KS GS E&C 1 18%
000880.KS Hanwha 2 10%
011170.KS HonamPetrochem 2 37%
025860.KS NamhaeChem 4 45%
009140.KS KyunginElec 5 42%
014300.KS SJHOLDINGS 26 0%
006980.KS WoosungFeed 1 67%
003190.KS RNL BIO 37 0%
138440.KS eCoreaReit 2 73%
005690.KS Pharmicell 1 81%
016380.KS DONGBU STL 4 41%
018470.KS CHOILALUMINUM 6 100%
003960.KS SJDR 3 29%
006340.KS DaewonCbl 3 69%
000890.KS BohaeBrew 4 83%
007660.KS ISUPETASYS 1 69%
067250.KS STX O&S 33 5%
014280.KS KumkangInd 1 34%
001680.KS Daesang 1 62%
005440.KS HYUNDAIGREENFOOD 5 2%
005830.KS DongbuIns 23 6%
015360.KS YESCO 2 30%
004940.KS KorExBk 18 17%
014790.KS HallaEng&Const 5 53%
012410.KS GLOSTECH 46 0%
003090.KS Daewoong 4 0%
103130.KS WoongjinEnergy 80 1%
007480.KS DaihanEunpakgy 17 1%
004410.KS SeoulFoodInd 18 35%
010060.KS OCI 2 39%
011390.KS BusanInd 5 96%
005180.KS Binggrae 13 10%
023800.KS Inzi 4 54%
003640.KS UNIONSTEEL 5 25%
008080.KS SamyangOptics 67 0%
009970.KS YoungoneHoldings 6 22%
003920.KS NamyangDairy 3 6%
000420.KS RocketElec 76 0%
003000.KS BukwangPharm 1 55%
032640.KS LG Uplus 6 60%
111770.KS Youngone Corp 2 49%
023450.KS DONGNAMCHEMICAL 14 22%
001450.KS Hyundai M&F INS 4 4%
017670.KS SKTelecom 10 15%
092200.KS DIC 5 0%
007190.KS Artone Paper 8 23%
092630.KS Badaro3 1 40%
010600.KS YBROAD 23 96%
049770.KS DongwonF&B 1 44%
090370.KS AVISTA 4 50%
096770.KS SK Innovation 17 0%
007340.KS DongahTire 2 1%
005610.KS SamlipGenFood 2 11%
009470.KS SamwhaElec 5 93%
000950.KS Chonbang 1 0%
009200.KS MOORIM PAPER 8 65%
005500.KS SamjinPharm 6 62%
003240.KS TaekwangInd 4 3%
002270.KS LotteSamkang 5 0%
009580.KS Moorim P&P 5 0%
016450.KS HansaeYes24Holdings 6 3%
002210.KS DongsungPharm 5 48%
003830.KS DaehanSynthFibr 6 0%
007630.KS GSI 104 2%
025620.KS Shinwoo 5 93%
008970.KS DongyangStlPipe 4 76%
012630.KS Hyundai Dvp Co 1 81%
006390.KS HyundaiCement 3 98%
000540.KS HeungkukF&MIns 4 8%
034300.KS ShinsegaeE&C 1 48%
073240.KS KUMHOTIRE 6 31%
036460.KS Kogas 1 0%
011760.KS HyundaiCorp 4 65%
031440.KS SF 2 96%
025750.KS HomeDeco 2 23%
002630.KS OBI 5 100%
002820.KS Sunchang 15 76%
101790.KS KR2 Delp REIT 28 1%
011780.KS KumhoPetrochem 2 69%
002600.KS CHOHEUNG 3 33%
002030.KS Asia Cement 12 33%
000040.KS S&TMOTORS 1 2%
008250.KS EagonInd 4 46%
119250.KS GOLDENNARAEREITS 9 0%
069260.KS Huchems 8 14%
017390.KS SeoulCtyGas 1 23%
036580.KS FARMSCO 14 77%
023590.KS DaouTech 5 35%
035510.KS SHINSEGAE I&C 1 99%
017040.KS KwangmyungElecEng 4 61%
004080.KS Shinhung 6 100%
003300.KS HanilCement 3 3%
092230.KS KPXHOLDINGS 5 0%
109070.KS KGP 1 0%
008540.KS KBPRODUCE 276 0%
044820.KS COSMAX 3 75%
000180.KS SCEHoldings 8 79%
091090.KS SEWON CELLONTECH 4 69%
002220.KS HanilIron&Stl 3 27%
004870.KS AIINS 4 53%
042670.KS DSINFRA 2 2%
005870.KS HuneedTechnologies 8 98%
071950.KS KOAS 4 70%
003080.KS SungboChem 1 0%
007280.KS KOSCO 5 80%
030210.KS KTBSEC 2 37%
030790.KS TYSYSTEMS 2 69%
117580.KS DAESUNGENERGY 8 98%
000050.KS Kyungbang 3 0%
011720.KS Hyundai P&C 72 0%
002390.KS HandokPharm 10 67%
006380.KS CAPRO 5 77%
016580.KS WhaninPharm 9 29%
064420.KS KPChemicalCorp 5 59%
008870.KS Kumbi 2 24%
006650.KS KPIC 2 16%
000370.KS Hanwha General Ins 5 0%
019680.KS DAEKYO 5 0%
006220.KS BkCheju 4 0%
079430.KS LIVART 15 0%
024110.KS IBK 3 1%
017370.KS WooshinSystems 5 42%
000590.KS CSHOLDINGS 3 61%
128940.KS HanmiPharm 1 9%
008930.KS Hanmi Holdings 5 0%
033270.KS KUP 2 5%
000650.KS ChunilExp 1 3%
004550.KS DaewooMtrSales 17 0%
004910.KS ChokwangPaint 1 2%
088350.KS Korealife 5 14%
001230.KS DongkukStlMill 17 4%
033920.KS Muhak 5 33%
009770.KS SAMJUNGPULP 2 1%
082640.KS TONG YANG LIFE INS 5 0%
012170.KS Keystone Global 114 48%
007070.KS GS Retail 0 %
110570.KS NEXOLON 0 %
022520.KS KOLONINET 0 %
140890.KS TRUS Y 7 REIT 0 %
140910.KS KWANG HEE REIT 0 %
012160.KS YOUNG HEUNG I&S 0 %
138490.KS KOLON PLASTICS 0 %
139480.KS emart 0 %
023000.KS SAMWONSTEEL 0 %
145990.KS SYC 0 %
139130.KS DGB Financial Group 0 %
0 %
019440.KS SeAH SPECIAL STEEL 0 %
078520.KS ABLE C&C 0 %
071840.KS Himart 0 %
039130.KS HANATOUR SERVICE 0 %
031430.KS SHINSEGAE INTERNATIONAL 0 %
129260.KS INTERGIS 0 %
053210.KS KT Skylife 0 %
047810.KS KOREA AEROSPACE 0 %
069640.KS MKTREND 0 %