Skip to main content
Daily Trend Bullish
080980.KS Dongbuka5 311 0%
081930.KS ASIAPACIFICNO8 9 6%
122290.KS TY Value SPAC 4 99%
084680.KS E-WORLD 2 60%
026940.KS Bookook Steel 3 24%
122750.KS WOORISPAC1 1 91%
083390.KS Dongbuka14 30 65%
083610.KS AsiaPacificNo14 23 90%
083350.KS Dongbuka10 6 84%
083580.KS AsiaPacificNo11 1 99%
083600.KS AsiaPacificNo13 1 100%
083570.KS AsiaPacificNo10 32 100%
081940.KS AsiaPacificNo9 9 26%
121910.KS DWS SPAC 2 95%
008490.KS SuheungCap 4 77%
080180.KS Asia Pacific1 5 100%
063160.KS CKDBio 2 75%
081200.KS Asia Pacific3 1 82%
139200.KS Hi Gold Ocean 2 16 33%
134000.KS Turtleship No 7 2 16%
008020.KS KyungnamEngy 2 94%
003450.KS HyundaiSecu 9 63%
044450.KS KSS LINE 3 90%
081190.KS AsiaPacific2 3 99%
035420.KS NHN 3 45%
003600.KS SK 14 38%
008720.KS Samyang Entech 8 54%
080960.KS Dongbuka3 24 100%
114130.KS Turtleship5 11 100%
002840.KS MiwonComcl 6 54%
012510.KS DuzonBizon 2 12%
077970.KS STXEngine 3 0%
008000.KS WOONGJINCHEMICAL 25 53%
083590.KS AsiaPacificNo12 1 99%
083360.KS Dongbuka11 52 55%
019170.KS ShinpoongPharm 3 98%
134380.KS MCC 1 58%
102460.KS REYON 1 57%
001570.KS Kumyang 2 98%
003060.KS Schnell Biopharmaceuticals 3 85%
006350.KS JeonbukBk 3 86%
007810.KS KorCirc 18 67%
009150.KS SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 2 47%
001360.KS Samsung Pharmaceutical Ind 2 49%
007460.KS KIC 3 76%
011070.KS LG Innotek 3 4%
003580.KS Dongwon 1 94%
094280.KS HYOSUNG ITX 1 82%
010460.KS KorDevFin 24 0%
003520.KS YungjinPharm 3 36%
033180.KS Feelux 3 46%
005620.KS DAESUNGGROUP 2 89%
009380.KS ASIA PAPERTEC 2 84%
090540.KS KOCREF VIII 8 93%
002250.KS KeunwhaPharm 4 69%
015020.KS e-STARCO 4 75%
011500.KS HANNONG 6 91%
006490.KS LOENK 2 54%
009310.KS Charm Engineering 3 78%
000990.KS Dongbu HiTek 15 44%
021050.KS Seowon 5 75%
123690.KS HANKOOKCOSMETICS 1 81%
013700.KS SamwhanCamus 4 77%
091000.KS KoreaPacific04 11 0%
090980.KS KoreaPacific02 11 0%
090970.KS KoreaPacific01 11 48%
044380.KS JOOYONTECH 2 86%
002000.KS HankukGlas 8 45%
016420.KS NHIS 24 45%
011300.KS Seongan 39 76%
001210.KS KumhoElec 4 77%
083380.KS Dongbuka13 2 5%
002020.KS KOLON CORP 15 48%
123700.KS SJM 20 42%
083420.KS KPX GREEN CHEMICAL 3 38%
071970.KS STX Metal 3 73%
083620.KS AsiaPacificNo15 4 66%
008900.KS TEC&CO 14 98%
097950.KS CJ CheilJedang 2 57%
006370.KS DaeguDptStr 1 85%
036570.KS NCsoft 3 89%
081210.KS Asia Pacific 4 9 54%
005420.KS COSMOCHEM 2 78%
026890.KS DPC 8 68%
034120.KS SBS 16 63%
042700.KS HANMISemi 2 77%
017810.KS PMO Holdings 12 65%
020150.KS ILJIN MATERIALS 18 50%
019300.KS DongilPaprMfg 5 52%
134790.KS Teems 3 66%
089470.KS HEP 3 44%
026870.KS DaehanCtyGas 18 80%
004130.KS DAEDUCKGDS 21 76%
021960.KS WOORIFINANCIAL 14 100%
017390.KS SeoulCtyGas 20 59%
011000.KS VGXI 2 100%
051910.KS LGCHEM 3 64%
001820.KS SamwhaCapacitor 15 70%
009810.KS KP 2 37%
002420.KS Century 1 74%
007200.KS JINHEUNGMSB 50 0%
023150.KS MHETHANOL 3 83%
023590.KS DaouTech 2 1%
034310.KS NICE 3 15%
006400.KS SAMSUNG SDI COLTD 3 52%
006740.KS YoungpoongPaprMfg 5 71%
009410.KS TAEYOUNG E&C 15 73%
090990.KS KoreaPacific03 11 0%
001630.KS CHongkundang 21 18%
005070.KS CosmoAM&T 2 66%
004770.KS SunnyElec 3 82%
082250.KS AsiaPacificNo6 302 0%
082260.KS AsiaPacificNo7 308 0%
082240.KS AsiaPacificNo5 310 0%
004010.KS LOTTEMIDOPA 1 90%
014130.KS HanExpress 6 96%
080030.KS Dongbuka2 13 23%
011150.KS CJSEAFOOD 9 91%
004140.KS DongbangTrnspt&Log 2 12%
009460.KS HanchangPaper 9 70%
004370.KS Nongshim 1 68%
020120.KS Incube 2 98%
088980.KS MKIF 26 100%
004410.KS SeoulFoodInd 2 55%
023450.KS DONGNAMCHEMICAL 19 54%
005320.KS Kukdong 1 99%
002320.KS HanjinTrnspt 7 100%
109070.KS KGP 1 78%
003120.KS IlsungPharm 5 78%
001300.KS CheilInd 13 71%
008350.KS NamsunAlum 7 91%
083370.KS Dongbuka12 2 0%
015860.KS ILJINHOLDINGS 3 36%
030790.KS TYSYSTEMS 15 29%
005560.KS JS Cable 1 98%
005690.KS Pharmicell 9 100%
003480.KS HHICHoldings 5 100%
002550.KS LIG Insurance 1 77%
001790.KS TS 1 99%
003000.KS BukwangPharm 9 80%
005450.KS ShinhanEng&Const 41 50%
007860.KS Hanilewha 15 76%
012600.KS CHUNGHO 1 71%
080970.KS Dongbuka4 2 60%
024900.KS DuckYangInd 10 47%
108890.KS Turtleship04 9 28%
017180.KS Myungmoon Pharm 6 100%
009280.KS DAHAAM e-TEC 2 36%
017960.KS HankukCarbon 14 62%
014350.KS ShinilEng 3 0%
100220.KS VISANG 5 96%
032640.KS LG Uplus 1 29%
010420.KS HANSOLPNS 1 69%
002200.KS KorExptPkgInd 3 0%
000660.KS HynixSemi 3 6%
034220.KS LG Display 3 26%
005930.KS Samsung Electronics 3 28%
082740.KS Doosan Engine 3 38%
103590.KS ILJIN ELECTRIC 3 53%
011790.KS SKC 3 54%
000500.KS GAONCABLE 10 27%
009180.KS HansolCSN 15 18%
002390.KS HandokPharm 2 64%
031820.KS Comtec 3 47%
020760.KS ILJINDISPLAY 3 59%
009440.KS KC Green Holdings 16 34%
009240.KS Hanssem 2 31%
029780.KS SAMSUNG CARD 2 46%
051600.KS KEPCO KPS 4 26%
002710.KS TCC STEEL 4 30%
058850.KS KTcs 2 70%
002790.KS AmoreG 2 16%
090430.KS AMOREPACIFIC 2 18%
004710.KS HansolTechnics 2 45%
004310.KS Hyundai pharm 2 46%
002700.KS ShinilInd 2 48%
005720.KS NEXEN 3 0%
035150.KS Baiksan 3 30%
013520.KS HS R&A 3 47%
002410.KS PumyangConst 3 77%
115390.KS L&L 14 43%
000520.KS SamilPharm 14 62%
053000.KS WooriFinance 20 33%
101990.KS PAVCO 31 0%
013570.KS DongyangMecha 1 56%
039490.KS KIWOOM 2 5%
015590.KS DaekyungMach&Eng 3 92%
093400.KS Korea Pacific 05 10 0%
117930.KS HJS 33 0%
093410.KS Korea Pacific 06 45 0%
001800.KS ORION 2 42%
025850.KS KPXFINECHEMICAL 13 2%
003070.KS KolonEng&Const 14 7%
018670.KS SKGas 3 71%
012800.KS DAECHANG 8 64%
099210.KS Korea Pacific 07 10 0%
114140.KS Turtleship6 6 81%
023960.KS SC ENGINEERING 19 3%
004540.KS KleanNara 5 100%
002720.KS KukjePharm 3 78%
097230.KS HANJIN HVY IND 5 65%
012690.KS Monalisa 2 92%
001060.KS JWPHARMA 1 99%
001740.KS SKNetworks 1 100%
001070.KS TaihanTextl 2 99%
001340.KS PaikkwangInd 3 81%
004720.KS WOORIDUL PHARM 3 95%
000400.KS LotteInsurance 2 64%
090350.KS NOROOPAINT 3 99%
007210.KS Byuksan 3 71%
126560.KS Hyundai HCN 8 36%
001040.KS CJ 15 51%
025890.KS HankookSteel 18 40%
004100.KS TaeyangMtl 1 75%
004740.KS BorneoIntFurn 8 0%
018500.KS DONGWON METAL 15 67%
033660.KS AJU CAPITAL 16 68%
010100.KS KorFlange 17 74%
011800.KS BaemyungMtl 26 0%
021240.KS WJCOWAY 7 4%
007570.KS IlyangPharm 6 96%
003490.KS KAL 1 85%
011200.KS HyundaiMercMar 2 53%
003720.KS SamyoungChem 2 71%
003780.KS Chinyang Industry 3 0%
003550.KS LG Corp 3 13%
009540.KS HHI 3 42%
004990.KS LotteConf 3 42%
102280.KS SBW 3 62%
030720.KS DongwonFish 10 88%
002310.KS AsiaPaprMfg 12 37%
015260.KS A&P 14 78%
012320.KS KyungDongCtyGas 15 4%
027970.KS seha 18 47%
119650.KS KC COTTRELL 21 14%
014160.KS DaeyoungPkg 25 49%
001750.KS HanyangSecu 26 0%
005900.KS DONGYAVG ENG CONST 54 0%
037270.KS PhoenixComm 10 78%
035510.KS SHINSEGAE I&C 5 26%
000120.KS KorExp 1 26%
000080.KS HITEJINRO 1 75%
024090.KS DCM 2 0%
101060.KS SBS Media Holdings 2 12%
004380.KS SAMICKTHK 2 52%
002450.KS SamickMusInstr 2 68%
000140.KS HITEHOLDINGS 15 49%
118000.KS WOORIDUL SCIENCES 2 12%
001200.KS EUGENEIS 2 12%
002780.KS ChinhungInt 2 39%
016590.KS ShindaeyangPapr 3 13%
084870.KS THE BASIC HOUSE 3 65%
001310.KS PoonglimInd 12 0%
014680.KS Hanchem 21 19%
004250.KS NPC 2 0%
032350.KS LOTTE TOUR 1 22%
003230.KS SamyangFood 2 58%
000220.KS YuyuPharma 2 70%
010120.KS LSINDUSTRIALSYSTEMS 3 15%
015230.KS DaechangForging 3 40%
002810.KS SamyungTrdg 10 8%
004170.KS Shinsegae 7 12%
008770.KS HtlShilla 1 6%
069960.KS HYUNDAIDEPTST 1 15%
007700.KS F&F 1 47%
001440.KS TaihanElecWire 1 82%
016360.KS Samsung Securities 2 40%
001880.KS SamhoInt 2 64%
006800.KS DaewooSecu 3 0%
092440.KS KISHIN 3 0%
009450.KS KYUNGDONGNAVIEN 3 33%
010690.KS Hwashin 3 40%
002760.KS Bolak 3 64%
003690.KS Korean Re 4 65%
025610.KS KOREAMSB 10 0%
000670.KS Youngpoong 14 0%
029460.KS KCTech 14 49%
011210.KS HYUNDAI WIA 17 0%
085310.KS NK 18 40%
012280.KS YeonghwaMtl 20 23%
017550.KS SoosanHvyInd 23 73%
058730.KS Dong A S-tech 6 46%
025820.KS LeekuInd 7 59%
037710.KS Gwangju Shinsegae 14 0%
028050.KS Samsung Engineering 21 8%
027390.KS HanwhaTimeworld 15 73%
006280.KS GC Corp 2 80%
003220.KS Daewonpharm 3 1%
006840.KS AKPetrochem 3 41%
005490.KS POSCO 20 0%
005250.KS GCH Corp 1 13%
003470.KS TONGYANG SECURITIES 2 20%
000640.KS DongaPharm 2 30%
001270.KS BookookSecu 5 14%
001460.KS BYC 14 43%
002360.KS SH ENERCHEM 15 78%
100840.KS S&T 16 44%
086790.KS HANAFINANCIALGR 19 0%
032830.KS SAMSUNG LIFE 21 0%
105560.KS KBFinancialGroup 23 0%
138930.KS BS Financial Group 24 25%
025530.KS SJMH 17 0%
120110.KS KOLON IND 19 0%
000830.KS Samsung C&T Corporation 14 23%
015760.KS KEPCO 2 1%
100250.KS Chinyang Holdings 15 0%
005750.KS DAELIM B&Co 3 0%
096760.KS JW HOLDINGS 2 95%
130660.KS KEPID 8 15%
003570.KS S&TDynamics 10 62%
034730.KS SK C&C 3 12%
058430.KS POSCO C&C 46 19%
005980.KS SungjeeConst 2 0%
041650.KS SANGSIN 9 30%
004700.KS ChokwangLeat 18 100%
003940.KS SamyangGenex 26 100%
095720.KS WOONGJIN THINKBIG 2 73%
006090.KS OYANG 3 97%
084670.KS DONGYANGEXPBUS 5 69%
107590.KS MSC 1 68%
016710.KS DAESUNG HOLDINGS 9 28%
084010.KS Daehan Steel 1 37%
003280.KS HeungaShipping 2 75%
005390.KS ShinsungTongsang 2 97%
007120.KS UNIMO C&C 2 99%
104110.KS SHINSUNG ENG 17 69%
001560.KS CHEILGRINDING 1 100%
007590.KS DongbangAgro 9 0%
005950.KS IsuChem 10 91%
000800.KS KeangnamEnt 6 0%
093240.KS ELITE BASIC 10 18%
120030.KS CHOSUN WELDING 10 33%
047040.KS DWEC 2 51%
036530.KS S&T Holdings 2 93%
068290.KS SAMSUNG PUBLISHING 3 92%
103140.KS POONGSAN 5 57%
013000.KS Sewooglobal 15 45%
010640.KS ChinYangPoly 21 26%
121550.KS KOCREF15CRREIT 60 0%
003350.KS HKCManufacture 1 77%
008600.KS WillBes 2 72%
047050.KS DWIC 3 0%
006570.KS DaelimTrdg 3 1%
007280.KS KOSCO 3 48%
006120.KS SKChem 3 22%
007800.KS SMSB 5 3%
002530.KS ByucksanEng&Const 43 0%
003560.KS IHQ 3 48%
003160.KS DI 3 73%
010520.KS HHYSCO 12 34%
033240.KS JahwaElec 15 55%
011160.KS Doosanenc 1 75%
002900.KS TongyangMoolsan 2 89%
114090.KS GKL 3 0%
072130.KS UANGEL 3 18%
001780.KS DONGYANG GC 18 40%
075180.KS SAC 1 2%
002380.KS KCC 2 0%
005430.KS KorApoSvc 2 4%
023530.KS LOTTE SHOPPING 5 0%
009420.KS HANALL BIOPHARMA 2 14%
015110.KS JoongangConst 2 50%
024070.KS WISCOM 25 56%
078930.KS GS 3 4%
003850.KS BoryungPharm 2 36%
006260.KS LS 3 1%
003650.KS MichangOil 3 42%
014530.KS KukdongOil&Chem 14 77%
010950.KS S-Oil 15 0%
012330.KS Mobis 17 0%
102260.KS Dongsung Holdings 5 0%
009190.KS DaiyangMtl 5 0%
006440.KS Hanil E&C 61 0%
004800.KS Hyosung 2 14%
005870.KS HuneedTechnologies 2 78%
002960.KS HankookShellOil 3 5%
060980.KS MANDO 21 9%
000070.KS SAMYANGHOLDINGS 3 0%
000320.KS NorooHoldings 3 0%
053690.KS HanmiGlobal 3 14%
079160.KS CJ CGV 6 13%
000470.KS GREEN INSURANCE 2 10%
016880.KS WOONGJIN HOLDINGS 3 75%
002350.KS NEXENTIRE 37 0%
004560.KS HYUNDAI BNG STEEL 2 1%
011090.KS Enex 20 77%
016570.KS PacPharm 8 19%
012450.KS Samsung Techwin 21 29%
074610.KS EN3 6 87%
010580.KS JICO 1 67%
000050.KS Kyungbang 1 20%
009160.KS SIMPAC 3 54%
002140.KS KorInd 3 79%
069460.KS DAEHOAL 2 24%
000490.KS Daedong 2 39%
084690.KS Daesang Holdings 3 0%
012610.KS KyunginSynth 3 34%
093370.KS FOOSUNG 2 75%
002170.KS SamyangTongsang 3 3%
033780.KS KT&G 2 1%
014990.KS In the F 3 48%
001500.KS HMCIB 3 1%
004090.KS KorPetro 14 70%
001020.KS PaperCorea 1 38%
003460.KS YuhwaSecu 3 3%
034590.KS INCHEON CITY GAS 51 0%
005360.KS Monami 2 97%
002150.KS DOHWA ENGINEERING 2 30%
011390.KS BusanInd 1 67%
104120.KS SHINSUNG FA 1 71%
002920.KS YoosungEnt 2 66%
122900.KS iMarketKorea 3 21%
015540.KS Wealth Bridge 6 64%
064960.KS S&T DAEWOO 15 18%
019180.KS THN 5 48%
081000.KS ILJIN DIAMOND 13 45%
108670.KS LG HAUSYS 17 18%
009270.KS Shinwon 2 38%
014790.KS HallaEng&Const 3 50%
007540.KS SEMPIO FOODS 21 49%
086280.KS HYUNDAIGLOVIS 20 0%
005190.KS DongsungChem 10 28%
028670.KS STX Pan Ocean 2 45%
007980.KS PAN-PACIFIC 10 5%
072710.KS NongshimHoldings 6 9%
000270.KS KiaMtr 16 0%
025560.KS Mirae 8 75%
005030.KS PusanCstIron 1 51%
000360.KS SamwhanCorp 1 10%
051310.KS SUNG JIN GEOTEC 61 0%
037620.KS MIRAEASSETSEC 23 39%
068870.KS LGLS 9 60%
001470.KS SambuConst 3 0%
004980.KS SungshinCement 3 24%
008560.KS MERITZ SECU 2 53%
027740.KS MANIKER 2 75%
008110.KS DAIDONG 7 59%
008700.KS AnamElec 2 1%
008730.KS YoulchonChem 2 49%
007110.KS IlshinStone 2 77%
071090.KS HISTEEL 3 69%
010660.KS HWACHEON 7 78%
010820.KS FIRSTEC 3 72%
011420.KS IB Sports 18 35%
034020.KS DHICO 15 10%
079660.KS SJ HP 27 20%
017800.KS HyundaiElev 1 6%
071050.KS KIH 3 15%
033250.KS CHASYS 11 46%
012750.KS S1 11 41%
003540.KS DaishinSecu 1 44%
014580.KS BaekkwangMinPdt 2 55%
001140.KS KukboTrnspt 7 89%
000480.KS ChosunRefrctr 7 25%
006660.KS Samsung Climate Control Co Ltd 11 0%
002990.KS KumhoIndustrial 3 0%
000150.KS DOOSAN 3 0%
028100.KS Dong Ah E&C 3 41%
001770.KS ShinhwaSilup 24 49%
138040.KS Meritz Financial 1 38%
023810.KS INFAC 2 47%
057050.KS HYUNDAIHOMESHOP 3 32%
004270.KS Namsung 1 65%
000680.KS LSNetworks 2 0%
011280.KS TailimPkgInd 2 94%
004060.KS SGCORPORATION 3 34%
001530.KS Dongil 14 23%
006060.KS HSInd 14 43%
005380.KS HyundaiMtr 18 17%
017900.KS AUK 3 0%
090370.KS AVISTA 2 22%
020560.KS Asiana Airlines 1 55%
005880.KS KorLine 5 3%
030610.KS KYOBOSECURITIES 3 0%
030000.KS CheilWorldwide 3 0%
030200.KS KT 2 6%
014820.KS DWS 4 6%
001120.KS LGInt 3 0%
105840.KS WOOJIN 3 49%
006980.KS WoosungFeed 3 75%
001550.KS Chobi 21 43%
111770.KS Youngone Corp 6 30%
006040.KS DongwonInd 6 23%
000910.KS Union 16 48%
000390.KS SamhwaPaint 9 98%
004830.KS Duksung 1 80%
011230.KS SamwhaElec 2 80%
012400.KS Hermesholdings 6 0%
016560.KS SEOULSB 13 0%
018880.KS HallaClimCntrl 2 0%
009680.KS MT 4 31%
013580.KS KyeryongConst 14 13%
049770.KS DongwonF&B 18 8%
047400.KS SSYMaterials 2 53%
005820.KS Wonlim 29 33%
019490.KS Hitron 1 17%
006890.KS TAEKYUNGCHEMICAL 8 82%
008260.KS NI STEEL 31 1%
002070.KS NAMYEUNG 17 78%
014300.KS SJHOLDINGS 26 0%
004890.KS DIC 2 47%
000210.KS DaelimInd 3 0%
005940.KS WIS 3 3%
014830.KS UNID 10 0%
066570.KS LGELECTRONICS 14 6%
025540.KS KorElecTerm 21 0%
055550.KS ShinhanGroup 6 0%
000240.KS HankookTire 6 0%
078000.KS TELCOWARE 2 52%
001130.KS DaehanFlrMill 1 7%
010780.KS IS DONGSEO 3 0%
004000.KS Samsung Fine Chemicals 17 0%
003190.KS RNL BIO 37 0%
003030.KS SeAhStl 3 0%
138440.KS eCoreaReit 2 73%
001620.KS DongkookInd 2 80%
005960.KS Dongbu Corporation 2 79%
005810.KS POONGSAN HOLDINGS 3 12%
004960.KS HanshinConst 1 35%
009830.KS HanwhaChem 3 54%
008060.KS DaeduckElec 8 61%
010130.KS KorZinc 14 59%
035000.KS G±R 2 7%
016800.KS Fursys 2 10%
008420.KS MoonbaeStl 3 40%
093230.KS SHELL-LINE 14 39%
005090.KS SamkwangGlass 2 4%
051900.KS LGH&H 2 11%
002300.KS HankukPaprMfg 3 0%
011930.KS SHINSUNG SE 3 10%
001290.KS GOLDENBRIDGEINV&SEC 3 60%
003680.KS HansungEnt 3 86%
009070.KS KCTC 9 92%
011330.KS UNI CHEM 11 46%
006110.KS SamaAlum 18 63%
067250.KS STX O&S 33 5%
CBK.DE Commerzbank AG 6 4%
005110.KS Hanchang 3 77%
014280.KS KumkangInd 19 30%
025000.KS KPXCHEMICAL 1 35%
000970.KS KorCastIronPipe 2 50%
077500.KS Uniquest 2 60%
001420.KS TaewonMulsan 3 78%
000850.KS HMT 17 0%
005850.KS SLCORP 20 0%
001510.KS SKSecu 6 40%
009290.KS KwangdongPharm 2 57%
004940.KS KorExBk 18 17%
069730.KS DSRWIRE 23 47%
005180.KS Binggrae 3 1%
003530.KS HanwhaSecu 3 1%
014440.KS YoungboChem 3 2%
001940.KS KISCO Holdings 5 29%
011780.KS KumhoPetrochem 1 30%
004360.KS SEBANG 2 2%
016090.KS Daehyun 2 39%
136490.KS SUNJIN 3 47%
005300.KS LotteChilsung 5 0%
128820.KS DAESUNGIND 15 79%
081660.KS FILA KOREA 19 0%
029530.KS SINDOH 3 1%
016610.KS DongbuSecu 16 0%
012410.KS GLOSTECH 46 0%
002870.KS ShinpoongPaprMfg 3 10%
104700.KS KISCO 3 0%
017940.KS E1 4 0%
004920.KS SAMYUNG HOLDINGS 32 39%
016450.KS HansaeYes24Holdings 2 1%
067830.KS SAVEZONE 11 0%
001430.KS SBC 19 0%
004490.KS Global&YuasaBtry 4 0%
035250.KS Kangwonland 2 2%
001250.KS GS Global 3 0%
058650.KS SAH 10 0%
004200.KS KorDev 13 0%
004970.KS Silla 21 31%
001080.KS ManhoRope&Wire 3 19%
008500.KS IljeongInd 12 0%
005010.KS HUSTEEL 36 0%
004150.KS HansolPapr 2 3%
004430.KS SongwonInd 5 0%
071950.KS KOAS 3 41%
012170.KS Keystone Global 149 48%
103130.KS WoongjinEnergy 80 1%
021820.KS SewonPrecsnInd 157 0%
007480.KS DaihanEunpakgy 17 1%
014910.KS SungmoonElec 1 100%
000100.KS Yuhan 2 94%
033270.KS KUP 3 93%
009320.KS DAEWOOELECCOMPONENTS 1 97%
002100.KS Kyungnong 3 40%
012200.KS KeyangElecMach 18 79%
004690.KS Samchully 3 0%
003620.KS SsangyongMtr 7 73%
010770.KS PHHC 14 47%
090080.KS PHC 15 75%
003640.KS UNIONSTEEL 5 25%
024720.KS KOREAKOLMAR 4 25%
015890.KS TaekyungInd 14 48%
024890.KS DaewonChem 3 45%
008080.KS SamyangOptics 67 0%
008870.KS Kumbi 3 0%
003240.KS TaekwangInd 5 0%
001680.KS Daesang 15 1%
011810.KS STX 16 49%
020000.KS Handsome 18 1%
034300.KS ShinsegaeE&C 3 55%
009140.KS KyunginElec 2 16%
000420.KS RocketElec 76 0%
105630.KS Hansae 10 0%
000860.KS KunsulChem 3 0%
003090.KS Daewoong 6 0%
001520.KS TONGYANG 3 94%
044820.KS COSMAX 2 39%
101140.KS ARTIS 13 98%
004450.KS SamhwaCrown&Closure 5 44%
008040.KS DONGAONE 9 30%
016380.KS DONGBU STL 3 27%
000300.KS SALUM 14 3%
007310.KS Ottogi 2 58%
005740.KS CrownConf 2 81%
009200.KS MOORIM PAPER 3 0%
025750.KS HomeDeco 3 0%
000430.KS DaewonKangup 3 5%
006200.KS KECHOLDINGS 10 1%
002880.KS DAYOU A-TECH 14 4%
092220.KS KEC 19 6%
002030.KS Asia Cement 21 10%
005610.KS SamlipGenFood 1 12%
000890.KS BohaeBrew 4 62%
001380.KS SG CHOONGNAM SPINNING 16 42%
052690.KS KEPCO E&C 20 40%
018470.KS CHOILALUMINUM 32 55%
011700.KS HanshinMach 4 61%
002600.KS CHOHEUNG 6 53%
005680.KS SamyoungElec 2 10%
069620.KS DAEWOONG PHARM 6 0%
010140.KS Samsung Heavy Industries 3 2%
007690.KS KukdoChem 3 26%
093050.KS LG FASHION 19 0%
000810.KS Samsung Fire & Marine Insurance 20 0%
000540.KS HeungkukF&MIns 5 30%
005440.KS HYUNDAIGREENFOOD 4 0%
002460.KS HwasungInd 20 0%
117580.KS DAESUNGENERGY 15 79%
000950.KS Chonbang 3 0%
007160.KS SajoInd 5 0%
009970.KS YoungoneHoldings 4 5%
036580.KS FARMSCO 3 63%
000060.KS Meritz Insurance 8 0%
003830.KS DaehanSynthFibr 3 5%
001230.KS DongkukStlMill 16 0%
002220.KS HanilIron&Stl 8 0%
004020.KS HYUNDAI STEEL 3 0%
006220.KS BkCheju 25 0%
003200.KS IlshinSpng 7 0%
007190.KS Artone Paper 8 23%
010040.KS Krc 3 48%
023350.KS KECC 3 94%
003410.KS SsangyongCement 13 68%
001260.KS NamkwangEng&Const 3 40%
006340.KS DaewonCbl 3 48%
071320.KS KDHC 6 28%
011170.KS HonamPetrochem 2 18%
092630.KS Badaro3 1 40%
023800.KS Inzi 2 8%
012630.KS Hyundai Dvp Co 2 30%
025860.KS NamhaeChem 3 0%
000700.KS HanjinShippingHoldings 3 1%
002240.KS KISWire 5 16%
051630.KS ChinYangChem 6 66%
032560.KS HwangKum S&T 18 20%
010620.KS HyundaiMipoDock 3 20%
000880.KS Hanwha 3 0%
015350.KS PusanCtyGas 7 0%
011690.KS YUYANG D&U 1 6%
005800.KS ShinyoungWacoal 9 0%
049800.KS WOOJIN SELEX 13 57%
013360.KS IlsungConst 3 59%
005830.KS DongbuIns 12 0%
042660.KS DSME 3 18%
033530.KS SEJONG 3 36%
007660.KS ISUPETASYS 16 18%
001720.KS ShinyoungSecu 1 17%
015360.KS YESCO 1 27%
092200.KS DIC 2 25%
000760.KS RifaInd 8 17%
010050.KS KIB 3 0%
010060.KS OCI 3 43%
003960.KS SJDR 9 74%
003920.KS NamyangDairy 1 33%
017670.KS SKTelecom 7 45%
003610.KS Pangrim 5 33%
001450.KS Hyundai M&F INS 8 0%
101790.KS KR2 Delp REIT 28 1%
119250.KS GOLDENNARAEREITS 9 0%
002620.KS JeilPharm 3 0%
096770.KS SK Innovation 17 0%
010600.KS YBROAD 2 74%
007340.KS DongahTire 3 46%
008540.KS KBPRODUCE 276 0%
009470.KS SamwhaElec 3 78%
009580.KS Moorim P&P 3 0%
003010.KS HaeinCorp 3 80%
005500.KS SamjinPharm 2 7%
002630.KS OBI 2 71%
000040.KS S&TMOTORS 4 0%
002270.KS LotteSamkang 5 0%
006360.KS GS E&C 3 0%
002210.KS DongsungPharm 3 68%
007630.KS GSI 40 20%
006390.KS HyundaiCement 1 86%
001390.KS KGC 2 88%
008970.KS DongyangStlPipe 3 71%
025620.KS Shinwoo 1 64%
008250.KS EagonInd 4 18%
073240.KS KUMHOTIRE 3 26%
036460.KS Kogas 16 0%
011720.KS Hyundai P&C 72 0%
007610.KS SeondoElec 3 42%
010960.KS SDC 3 49%
064420.KS KPChemicalCorp 5 59%
002820.KS Sunchang 14 18%
031440.KS SF 18 4%
000020.KS DongwhaPharm 2 1%
011760.KS HyundaiCorp 15 0%
069260.KS Huchems 16 0%
004080.KS Shinhung 7 100%
017040.KS KwangmyungElecEng 14 37%
092230.KS KPXHOLDINGS 5 0%
003300.KS HanilCement 5 0%
004870.KS AIINS 1 84%
000180.KS SCEHoldings 1 10%
091090.KS SEWON CELLONTECH 2 33%
088790.KS JINDO 8 0%
042670.KS DSINFRA 5 0%
003080.KS SungboChem 21 0%
030210.KS KTBSEC 6 78%
004840.KS DongilRubBelt 16 71%
019680.KS DAEKYO 12 44%
006380.KS CAPRO 6 79%
016580.KS WhaninPharm 2 0%
004550.KS DaewooMtrSales 17 0%
000370.KS Hanwha General Ins 17 0%
128940.KS HanmiPharm 1 18%
008930.KS Hanmi Holdings 2 6%
000230.KS IldongPharm 2 46%
006650.KS KPIC 7 22%
079430.KS LIVART 3 0%
024110.KS IBK 23 0%
000590.KS CSHOLDINGS 2 51%
017370.KS WooshinSystems 5 7%
000650.KS ChunilExp 14 0%
004910.KS ChokwangPaint 3 0%
088350.KS Korealife 17 0%
033920.KS Muhak 3 29%
009770.KS SAMJUNGPULP 3 0%
082640.KS TONG YANG LIFE INS 15 0%
012160.KS YOUNG HEUNG I&S 0 %
078520.KS ABLE C&C 0 %
069640.KS MKTREND 0 %
007070.KS GS Retail 0 %
129260.KS INTERGIS 0 %
139130.KS DGB Financial Group 0 %
022520.KS KOLONINET 0 %
138490.KS KOLON PLASTICS 0 %
139480.KS emart 0 %
071840.KS Himart 0 %
0 %
053210.KS KT Skylife 0 %
047810.KS KOREA AEROSPACE 0 %
145990.KS SYC 0 %
110570.KS NEXOLON 0 %
023000.KS SAMWONSTEEL 0 %
140890.KS TRUS Y 7 REIT 0 %
019440.KS SeAH SPECIAL STEEL 0 %
140910.KS KWANG HEE REIT 0 %
039130.KS HANATOUR SERVICE 0 %
031430.KS SHINSEGAE INTERNATIONAL 0 %